Skládka na nie nebezpečný odpad

Skládka komunálneho odpadu

je skládka pre bežný odpad z domácností, záhradných chát a pod. Za komunálny odpad sa rovnako považuje biologický odpad z lesov, ulíc a záhrad.

Odpadový materiál uložený na skládke komunálneho odpadu je izolovaný od prostredia tesniacou vrstvou, ktorou može byť HDPE alebo aj LDPE či dokonca aj PVC fólia. Ak cez túto tesniacu fóliu uniká kontaminant, šíri sa v smere prúdenia podzemnej vody. Týmto spôsobom sa môže šíriť dlhé vzdialenosti a dlhodobo kontaminovať životné prostredie. Preto kontaminácia môže spôsobiť zdravotné problémy nielen ľuďom žijúcim v blízkosti skládky.

Na zabránenie šírenia kontaminácie sme vyvinuli monitorovací systém celistvosti hydroizolačnej tesniacej vrstvy SENSOR DDS® LMS, ktorý nás upozorní, že došlo k poškodeniu celistvosti fólie a tým k šireniu kontaminácie do prostredia.

SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO ODPADU VO VÝCHODNEJ ÁZII
SENSOR DDS® FIXED (SENSOR DDS® LMS)

Všeobecné informácie o projekte:

 • Skládka komunálneho odpadu
 • Plocha – 25 000m²
 • Inštalovaný systém – SENSOR DDS® LMS
 • Sieť snímačov 5x5m (rozlíšenie cca 25m²)
 • Použitých bolo 1 000 monitorovacích snímačov a  120 km káblov
 • HDPE 2.0mm

Dizajn skládky (zdola nahor):

 • Zhutnené ílové lôžko 50 cm
 • SENSOR DDS® FIXED 5x5m
 • HDPE 2.0mm fólia
 • Ochranná geotextília
 • Drenážna vrstva – štrk
 • Komunálny odpad

Počas budovania tejto skládky sme aplikovali nášu “filozofiu nulovej tolerancie únikov”, ktorá je založená na našich 30 ročných skúsenostiach s monitoringom hydroizolačných fólií. Tento proces pozostával z:

 • SENSOR DDS® FIXED – inštalácia pevne zabudovaných komponentov fixného monitorovacieho systému – 5x5m
 • SENSOR DDS® MIT – po inštalácii tesniacej fólie sme testovali celistvosť na nezakrytej fólii
 • SENSOR DDS® Mobile – dipólové meranie sme uskutočnili po navezení drenážnej vrstvy na fóliu
 • Pred začatím navážania odpadu sme uskutočnili meranie pomocou pevne zabudovaného systému SENSOR DDS® LMS

Permanentný monitorovací systém SENSOR DDS®  bol nainštalovaný na tejto skládke v roku 2013. Pod hydroizolačnú fóliu sme nainštalovali monitorovacie snímače v štandardnem sieti 5x5m, čo nám umožňuje rozlíšenie lokalizácie cca 25m². Ihneď po inštalácii fólie sme skontrolovali celistvosť fólie našim portabilným meracím prístrojom – SENSOR DDS® MIT Arctester.

Najväčší počet poškodení sme identifikovali až po navezení drenážnej vrstvy štrku na fóliu, kedy sme lokalizovali 15 netesností vo fólii pomocou dipólového systému  – SENSOR DDS® Mobile.

Túto skládku monitorujeme pravidelne v 12 mesačných intervaloch s využitím pevne zabudovaného systému – SENSOR DDS® LMS. 

Zopár fotografií z danej skládky:

Každý snímač je spojený s monitorovacím centrom svojim vlastným káblom, čo nam umožňuje dosiahnuť dokonalý prenos dát

Po inštalácii SENSOR DDS® snímačov a tesniacej fólie, skontrolujeme celistvosť fólie použitím Arc Testera

Sieť snímačov o rozmere 5x5m bol použitý na tejto skládke

V SENSOR DDS® monitorovacom centre je prekontrolovaný každý snímač pred prvým spustením merania

Typické poškodenie fólie (rez) identifikované počas testovania pomocou SENSOR DDS® MIT

Najväčšie riziko poškodenia fólie existuje počas navážania prvých 4m odpadu. Detailne sme monitorovali skládku s pevne zabudovaným SENSOR DDS® FIXED systémom počas tohto obdobia

Keď mocnosť odpadového materiálu presiahne 4m, celistvosť fólie monitorujeme raz ročne offline systémom. Pri online systéme SENSOR DDS® RMS je skládka monitorovaná nepretržite 24/7

V prípade retenčných nádrží je celistvosť fólie zvyčajne testovaná 2x ročne našim monitorovacím systémom SENSOR DDS® LMS