Kontrola tesnosti na zakrytej fólii

SENSOR DDS® MOBILE

Metóda SENSOR DDS® MOBILE známa aj ako dipólová, je navrhnutá na kontrolu tesnosti hydroizolácie, ktorá je zakrytá krycou vrstvou, či už vodou, pôdou, štrkom, alebo iným materiálom.

SENSOR DDS® Mobile je metóda, ktorá sa používa na kontrolu kvality nepriepustnosti hydroizolácie po jej prekrytí. Pre použitie metódy SENSOR DDS® Mobile nie je potrebné zabudovať ani inštalovať žiadne súčasti systému na trvalo. Všetky časti systému sa inštalujú iba na čas, ktorý je potrebný na zmeranie tesnosti hydroizolácie daného miesta. Táto technológia je založená na fakte, že generovaný elektrický prúd sa vplyvom vlhkosti v podloží dostane cez porušené miesto v pevne zabudovanej nevodivej hydroizolácii až na povrch, na miesto, kde sa potom vplyvom pohybu snímačov po povrchu v presne vymedzených vzdialenostiach detekuje.

Použiteľnosť metódy SENSOR DDS® Mobile je limitovaná hrúbkou 900mm, čo je hranica úspešnej detekcie anomálie, avšak za určitých podmienok je možne netesnosť detekovat až do hĺbky 2000mm. V prípade použitia metódy vo vode alebo inej kvapaline je detekcia možná aj do oveľa väčších hĺbok.

Po inštalácii vodu nepriepustnej vrstvy ako je napríklad plastová izolácia alebo asfalt, sa táto často prekryje ochrannou vrstvou, ktorá môže byť z rôzneho druhu materiálu (rôzne zeminy, štrky, betón). Paradoxne však práve pri inštalácii tejto ochrannej vrstvy dochádza k najčastejším mechanickým porušeniam integrity nepriepustnej vrstvy(fólie) a to niekedy až extrémnym spôsobom, kedy izolácia až môže stratiť svoju funkciu.

Preto sa vysoko odporúča, vykonať kontrolu takto prekrytých vrstiev vždy, aj keď si je stavebník istý, že k porušeniu izolácie nedošlo..

Všetci technici firmy Sensor sú kvalitne zaškolený vďaka 30 ročným bohatým skúsenostiam spoločnosti a z množstva rôznych náročných úloh, ktorými úspešne prešli.

Výhody dipólového merania SENSOR DDS® Mobile

Zodpovednosť

Sensor preberá zodpovednosť za tesnosť plastovej izolácie vydaním certifikátu

Nízka cena

Cena skúšky tesnosti plastovej hydroizolácie je zanedbateľná v porovnaní s nákladmi, ktoré môžu vzniknút pri odstraňovaní následných škod spôsobených jej porušením

Netreba žiadnu inštaláciu

Táto metóda si nevyžaduje žiadnu trvalú inštaláciu na projekte, je jednoduchá, veľmi rýchla a spoľahlivo zaistí že neostanú žiadne netesnosti

Nezáleží na krycom materiáli

Metóda SENSOR DDS® Mobile funguje na každom prirodzenom vodivom meteriáli ako je napríklad piesok, betón, voda, štrk, nezáleží na tom aký krycí material si vyberiete

Flexibilita

Jeden Sensor technik dokáže za ideálnych podmienok zmerať až 10.000 m² za deň. Podľa potreby môžeme nasadiť počet ľudí tak, aby Váš projekt nikdy nemeškal

Skúsení technici

Technici firmy Sensor majú veľa skúseností a pravideľne podstupujú školenia, aby boli ešte lepsí.

Kde všade sa dá použiť SENSOR DDS® Mobile?

SENSOR DDS® Mobile je dipólová metóda, ktorá sa používa na kontrolu zakrytej geomembrány. Môže byť použitá na plastovej izolácii, ktorá je zakrytá zeminou rôzneho druhu a zloženia, štrkom, pieskom, rôznymi kvapalinami. Medzi najčastejšie aplikácie patria:

 • Zelené strechy
 • Banské úložiska
 • Banské proces pondy
 • Jazerá
 • Balkońy
 • Zásobníky na vodu
 • Industriálne lagúny
 • Nádrže na odpadné vody
 • Skládky
 • Prekrytie skládky
 • Lúhovacie lagúny
 • Priehrady

Kontrola zakrytej TPO folie na plochej streche

Kontrola tesnosti izolácie na lúhovisku v bani na zlato

Anomália nájdená pomocu metódy SENSOR DDS® Mobile

Hľadanie porušení plastovej hydroizolácie vo vode

Prieskum tesnosti na prekrytej izolácii na novo vybudovanej časti skládky

Elektrický prieskum HDPE zakrytej fólie v bani

Netesnosť nájdená Sensor technikom pomocou dipólovej metódy SENSOR DDS® Mobile

Poškodenie fólie nájdené v hĺbke 850mm v ochrannej štrkovej vrstve