Detekcia a lokalizácia únikov z potrubia – SENSOR DDS® LID

Revolučná technológia monitorovania potrubí !

   Na permanentný monitoring tesnosti potrubí použíme tri metodológie Sensor:

  • Nová smart technológia vyvinutá našou spoločnosťou a registrovaná na patentovom úrade SENSOR DDS® LID slúži na detekciu a lokalizáciu porúch v potrubí akejkoľvek veľkosti a z akéhokoľvek materiálu (plast, keramika, kov). Jedná sa o lineárny snímač čo umožňuje neuveriteľne vysokú presnosť lokalizácie porušenia.
  • SENSOR DDS® ERT metódu určenú na permanentný monitoring existujúcich plastových potrubí. Ako jediná firma na svete dokážeme pomocou tejto nami inovovanej technológie nepretržite sledovať tesnosť celkovo až 20 km potrubia z jedného prístupového bodu na povrchu. Tým sa stala v roku 2018 naša ERT metóda najrýchlejšou monitorovacou metódou na svete.
  • SENSOR DDS® ERT metóda určená na permanentný monitoring nových plastových potrubí. Umožňuje monitoring plastových potrubí všetkých priemerov. Rovnako je s ňou možné monitorovať až 20 km potrubia z jedného prístupového bodu. Snímače sú inštalované v rozmedzí 2-10m v závislosti od požadovaného rozlíšenia lokalizácie porušenia na potrubí.

SENSOR DDS® LID

Naša nová metóda LID eliminuje všetky limity tradične používaných detekčných a lokalizačných metód na trhu. Naša technológia nie je založená na priamej detekcii úniku z potrubia, ale namiesto toho monitorujeme elektrofyzikálne vlastnosti zásypu okolo potrubia.  To nám umožňuje vyhnúť sa problémom, s ktorými zápasia tradičné metódy pri lokalizácii únikov v potrubí.

Najväčšie výhody novej metódy lokalizácie únikov z potrubia – SENSOR DDS® LID:
– Nie je ovplyvnená rušivým šumom
– Nie je nutné tlakovať potrubie
– Dokáže monitorovať potrubie z akéhokoľvek materiálu
– Dokáže monitorovať potrubie akejkoľvek veľkosti
– Rýchli výsledok priamo na mieste (10min – 300m úsek potrubia)
– Dokáže lokalizovať niekoľko únikov naraz

MONITOROVANIE NOVÉHO POTRUBIA

Najlepší čas na inštaláciu monitorovacieho systému LID je súčasne s inštaláciou samotného potrubia. Úniky z potrubí sa často vyskytujú z rôznych dôvodov ihneď po inštalácii potrubia. Cena inštalácie počas výstavby nového potrubia sa rovná takmer nule, pretože stačí len položiť jeden snímací element vedľa inštalovaného potrubia. Tým predĺžite maximálnu životnosť potrubia.

Potrubia väčších rozmerov si vyžadujú umiestniť viac snímacích elementov v okolí potrubia.

Inštalácia snímacieho elementu je veľmi jednoduchá a nevyžaduje si žiadne špeciálne zručnosti či odborné školenie. Stačí umiestniť snímací element blízko a rovnobežne s potrubím ktoré bude monitorovať.

MONITOROVANIE EXISTUJÚCICH POTRUBÍ

Snímací element nainštalujeme v hĺbke približne 300mm pod povrchom a jeho dráha v horizontálnom smere musí kopírovať dráhu potrubia ktoré chcete monitorovať.

KOVOVÉ POTRUBIA: Potrubie sa elektricky prepojí so snímacím elementom nad ním a v tom prípade sa potrubie monitoruje ako pri novej inštalácii potrubia.

PLASTOVÉ, KERAMICKÉ POTRUBIA: Snímací element LID technológie je nainštalovaný ako pri kovových potrubiach čiže plytko cca 300mm pod povrchom ale v tomto prípade je nutné umiestniť niekoľko snímacích elementov aj vo vertikálnom smere.

SPUSTENIE MONITOROVACIEHO SYSTÉMU A MERANIE

Monitorovací systém SENSOR DDS® LID spúštame ihneď po zakopaní potrubia.

Pri pripojení portabilného meracieho prístroja LID k zabudovanému snímaciemu elementu, systém automaticky načíta: súradnice GPS, presnú dĺžku daného snímacieho elementu a referenčné (kalibračné) meranie, ktoré je uložené v databáze a asociované s ID čipom konkrétneho zabudovaného snímacieho elementu.

Počas uvádzania do prevádzky alebo v určitom čase v budúcnosti sa odporúča vykonať skúšku – simuláciu úniku z potrubia. Testuje sa takto funkcionalita systému a zaručuje jeho účinnosť. Testy sa môžu robiť použitím tajných ventilov, jamiek alebo iných prostriedkov na simuláciu prítomnosti úniku.

Prevádzka monitorovacieho systému je automatizovaná, takže je jednoduchá a rýchla. Vždy keď je pripojený portabilný merací prístroj LID k zabudovanému snímaciemu elementu, vykonáva naprogramovanú rutinu sám.

ID snímacieho elementu a jeho GPS poloha sa automaticky získavajú pri pripojení portabilného meracieho prístroja, aby technik uskutočňujúci mernie nemusel tieto informácie zapisovať či nahadzovať do systému manuálne. Podobne sa plne automaticky porovná referenčná hodnota a akékoľvek predošlé meranie s informáciami o umiestení únikov vypočítanými lineárnou vzdialenosťou od polohy GPS meracej stanice. Priemerná denná produktivita merania v teréne je okolo 20km potrubia za deň.

SENSOR DDS® ERT

Monitoring existujúcich potrubí

Monitorovacie snímače sú inštalované v nominálnej hĺbka približne 300mm. Línia snímačov kopíruje smer uloženia existujúceho plastového potrubia pod zemou. (Ak si želáte monitorovať iné ako plastové potrubie, pozrite našu revolučnú technológiu SENSOR DDS® LID).

Ako jediná technológia na svete pri meraní využívame až 1 028 snímačov čo nám pri rozostupe snímačov 10m umožňuje skontrolovať tesnosť až 20 km potrubia po oboch stranách jedného prístupového bodu. To robí túto metódu najrýchlejšou metódou monitorovania tesnosti potrubia.

Po inštalácii snímačov monitorujeme geoelektrické parametre podložia a okolia potrubia. Zmeny v týchto parametroch, ktoré nepretržite sledujeme nám umožňuje vykresliť mapu elektrického odporu (prípadne vodivosti). Akákoľvek zmena elektrického odporu v okolí monitorovaného plastového potrubia nám indikuje vznik porušenia tesnosti potrubia. Presnosť lokalizácie poškodenia určuje veľkosť rozostupu monitorovacích snímačov a platí, že čím menší rozostup, tým je lokalizácia porušenia v potrubí presnejšia.

Monitorovanie novo inštalovaných potrubí

Monitorovacie snímače sú inštalované v tesnej blízkosti inštalovaného potrubia. Monitorované potrubie musí byť plastové (Ak si želáte monitorovať iné ako plastové potrubie, pozrite našu revolučnú technológiu SENSOR DDS® LID vyššie).

Ako jediná technológia na svete pri meraní využívame až 1 028 snímačov čo nám pri rozostupe snímačov 10m umožňuje skontrolovať tesnosť až 20 km potrubia po oboch stranách jedného prístupového bodu. To robí túto metódu najrýchlejšou metódou monitorovania tesnosti potrubia.

Tak ako pri monitorovaní existujúcich potrubí, s pomocou našej ERT metódy po inštalácii snímačov monitorujeme geoelektrické parametre podložia a okolia potrubia. Zmeny v týchto parametroch, ktoré nepretržite sledujeme nám umožňuje vykresliť mapu elektrického odporu (prípadne vodivosti). Akákoľvek zmena elektrického odporu v okolí monitorovaného plastového potrubia nám indikuje vznik porušenia tesnosti potrubia. Presnosť lokalizácie poškodenia určuje veľkosť rozostupu monitorovacích snímačov a platí, že čím menší rozostup, tým je lokalizácia porušenia v potrubí presnejšia.