Detekcia a lokalizácia únikov z potrubia – SENSOR DDS® LID

Revolučná technológia monitorovania potrubí !

Naša nová metóda LID eliminuje všetky limity tradične používaných detekčných a lokalizačných metód na trhu. Naša technológia nie je založená na priamej detekcii úniku z potrubia, ale namiesto toho monitorujeme elektrofyzikálne vlastnosti zásypu okolo potrubia.  To nám umožňuje vyhnúť sa problémom, s ktorými zápasia tradičné metódy pri lokalizácii únikov v potrubí.

Najväčšie výhody novej metódy lokalizácie únikov z potrubia – SENSOR DDS® LID:
– Nie je ovplyvnená rušivým šumom
– Nie je nutné tlakovať potrubie
– Dokáže monitorovať potrubie z akéhokoľvek materiálu
– Dokáže monitorovať potrubie akejkoľvek veľkosti
– Rýchli výsledok priamo na mieste ( 10min – 300m úsek potrubia)
– Dokáže lokalizovať niekoľko únikov naraz

MONITOROVANIE NOVÉHO POTRUBIA

Najlepší čas na inštaláciu monitorovacieho systému LID je súčasne s inštaláciou samotného potrubia. Úniky z potrubí sa často vyskytujú z rôznych dôvodov ihneď po inštalácii potrubia. Cena inštalácie počas výstavby nového potrubia sa rovná takmer nule, pretože stačí len položiť jeden snímací element vedľa inštalovaného potrubia. Tým predĺžite maximálnu životnosť potrubia.

Potrubia väčších rozmerov si vyžadujú umiestniť viac snímacích elementov v okolí potrubia.

Inštalácia snímacieho elementu je veľmi jednoduchá a nevyžaduje si žiadne špeciálne zručnosti či odborné školenie. Stačí umiestniť snímací element blízko a rovnobežne s potrubím ktoré bude monitorovať.

MONITOROVANIE EXISTUJÚCICH POTRUBÍ

Snímací element nainštalujeme v hĺbke približne 300mm pod povrchom a jeho dráha v horizontálnom smere musí kopírovať dráhu potrubia ktoré chcete monitorovať.

KOVOVÉ POTRUBIA: Potrubie sa elektricky prepojí so snímacím elementom nad ním a v tom prípade sa potrubie monitoruje ako pri novej inštalácii potrubia.

PLASTOVÉ, KERAMICKÉ POTRUBIA: Snímací element LID technológie je nainštalovaný ako pri kovových potrubiach čiže plytko cca 300mm pod povrchom ale v tomto prípade je nutné umiestniť niekoľko snímacích elementov aj vo vertikálnom smere.

SPUSTENIE MONITOROVACIEHO SYSTÉMU A MERANIE

Monitorovací systém SENSOR DDS® LID spúštame ihneď po zakopaní potrubia.

Pri pripojení portabilného meracieho prístroja LID k zabudovanému snímaciemu elementu, systém automaticky načíta: súradnice GPS, presnú dĺžku daného snímacieho elementu a referenčné (kalibračné) meranie, ktoré je uložené v databáze a asociované s ID čipom konkrétneho zabudovaného snímacieho elementu.

Počas uvádzania do prevádzky alebo v určitom čase v budúcnosti sa odporúča vykonať skúšku – simuláciu úniku z potrubia. Testuje sa takto funkcionalita systému a zaručuje jeho účinnosť. Testy sa môžu robiť použitím tajných ventilov, jamiek alebo iných prostriedkov na simuláciu prítomnosti úniku.

Prevádzka monitorovacieho systému je automatizovaná, takže je jednoduchá a rýchla. Vždy keď je pripojený portabilný merací prístroj LID k zabudovanému snímaciemu elementu, vykonáva naprogramovanú rutinu sám.

ID snímacieho elementu a jeho GPS poloha sa automaticky získavajú pri pripojení portabilného meracieho prístroja, aby technik uskutočňujúci mernie nemusel tieto informácie zapisovať či nahadzovať do systému manuálne. Podobne sa plne automaticky porovná referenčná hodnota a akékoľvek predošlé meranie s informáciami o umiestení únikov vypočítanými lineárnou vzdialenosťou od polohy GPS meracej stanice. Priemerná denná produktivita merania v teréne je okolo 20km potrubia za deň.

TRADIČNÉ METÓDY DETEKCIE A LOKALIZÁCIE ÚNIKOV Z POTRUBÍ

Zisťovanie únikov v potrubných sieťach tradičnými metódami sa opieralo o indikatívne informácie, aby majitelia zistili, že v distribučnej sieti dochádza k únikom.

To umožnilo, aby sa úniky postupne zväčšovali, a tým sa vytvorili rozsiahle miesta porušenia, ktoré môžu dosahovať obrovských rozmerov. Neschopnosť spoľahlivo odhaliť a následne lokalizovať podozrenie na únik je spôsobená technológiami, ktoré boli v minulosti k dispozícii. Bez výnimky sa neúčinné zameranie na detekciu a lokalizáciu únikov v potrubiach vzťahovalo na objemové, tlakové, prietokové, teplotné a akustické parametre, ktoré opakovane preukázali svoje obmedzenia.

Keďže vlastníci distribučných sietí znižujú tlak vo svojich distribučných sieťach s cieľom minimalizovať riziká únikov, sa tradičné metódy v detekcii a lokalizácii únikov stávajú ešte neúčinnejšími. Revolučná technológia v zisťovaní úniku a jej lokalizácii je teraz dostupná, nespolieha sa na ťažko merateľné parametre, alebo zložité štatistiky, a preto je účinná aj pri lokalizácii únikov na kanalizáciách.

LIMITY AKUSTICKÝCH METÓD

Momentálne každá lokalizácia únikov po detekcii je vykonávaná použitím akustických (zvukových) metód. Nižšie sú opísané najvážnejšie obmedzenia týchto metód:

Tlak: Nízky tlak v potrubí znamená, že nie je možné určiť polohu úniku, čo má za následok neisté vykopávky a plytvanie peňažnými prostriedkami.
Typ potrubia a jeho veľkosť: Akustické vlastnosti určitých materiálov a priemerov potrubia spôsobujú veľké ťažkosti pri vykonávaní detekcie a lokalizácie únikov.
Rušivý šum: V rušných mestách a na ďialniciach nie je možné použiť akustické metódy. V minulosti to znamenalo uskutočniť meranie výlučne v noci. Vo väčšine moderných miest to už nie je možné či praktické.
Odbornosť operátora: Skúsenosti a individuálny prístup k určitým úlohám znamená, že rozdielny výsledok rôznych operátorov môže vytvoriť neistotu.
Neistý výsledok: Neexistujú žiadne jednoznačné výsledky, všetko musí byť hodnotené buď ľuďmi, alebo komplexnými počítačovo riadenými štatistickými modelmi.
Produktivita: Tradičné akustické metódy zisťovania únikov si vyžadujú veľa času na dokončenie, a to aj v ideálnych podmienkach.