Storm Pond

SENSOR DDS® technology aplikovaná na Storm ponde v bani na zlato

Storm Pond je nádrž na zber dažďovej vody v baniach alebo iných priemyselných zónach. Voda zvyčajne obsahuje určité množstvo nebezpečných chemikálií, alebo iných kvapalín, ktoré je potrebné správne skladovať.

Z tohto dôvodu je v týchto nádržiach inštalovaná vodotesná fólia, aby sa zabránilo prenikaniu do podložia a tým znečisteniu životného prostredia. Celistvosť takejto fólie musí byť kontrolovaná po minimálne okamžite po jej inštalácii. Eliminujú sa tým poškodenia spôsobené transportom fólie na lokalitu alebo vzniknuté počas samotnej inštalácie fólie a tak sa zabezpečí jej 100% nepriepustnosť.

SENSOR DDS® MIT kontrola celistvosti fólie na Storm ponde v bani na zlato v Ázii

Všeobecné informácie o projekte:

  • Kontrolovaná plocha – 72 000m²
  • Inštalované dve vrstvy HDPE 1.5mm fólie
  • V medzivrstve bola inštalovaná vodivá geotextília Sensor
  • Ílovité podložie
  • Aplikovali sme metódu SENSOR DDS® MIT po inštalácii primárnej aj sekundárnej fólie

Pri tomto projekte sme identifikovali a lokalizovali celkovo 67 poškodení (únikov) v sekundárnej fólii a 45 únikov v primárnej fólii. Celé meranie bolo realizované počas nočných hodín kvôli extrémne vysokým teplotám cez deň.

Priemerná denná produktivita bola 8 500m²/technik/deň. Meranie realizovali dvaja terénny technici, takže celú plochu bolo možné zmerať v priebehu 4 dní. Vysoký počet netesností bol identifikovaný ako rezy, ktoré boli väčšinou spôsobené inštalačnými nástrojmi. Poškodené extruderové zvary a dvojstopové zvary boli dalšie bežné poškodenia na oboch fóliách pri tomto projekte.

Pár fotografií z merania pomocou technológie SENSOR DDS® MIT na Storm ponde

Obe vrstvy fólie boli premerané systémom SENSOR DDS® MIT pred napúšťaním nádrže

Voda v Storm ponde v baniach bežne obsahujú nebezpečné chemické látky, preto je test celistvosti obligatórny

Sensor DDS® technológia nám umožňuje testovať ako prázdne tak aj plné nádrže na vodu

Testovanie celistvosti odhalenej fólie počas údržby je fundamentálna súčasť kontroly kvality

V tomto Storm Ponde je v medzivrstve nainštalovaný náš nepretržitý monitorovací systém  SENSOR DDS®, ktorý testuje celistvosť fólie v reálnom čase

Jeden terénny technik dokáže skontrolvať až 10.000m² fólie denne

Testovať celistvosť fólie je pomocou SENSOR DDS® technológie možné aj v nádrži plnej vody

Aby bolo možné skontrolovať obe vrstvy fólie na Storm ponde, je nutné nainštalovať do medzivrstvy detekčnú vodivú geotextíliu